Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Wij geven aan wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij beloond worden en de hoogte ervan. 

Inter Fundum Financiële Diensten B.V. is een op 01-12-2007 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven adviseert over financiële risico’s en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Wij hebben een vergunning voor de volgende diensten: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet consumptief krediet, spaarrekeningen

Correspondentie Postbus 220 3910 AE Rhenen

Bezoekadres Herenstraat 52 3911 JG Rhenen

Telefoonnummer 0317-681070 info@interfundum.nl

 

 

 

 

Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur geopend.

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12017224. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Handelsregister 30231837, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 300.012551, College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer M1420409.

Onze werkwijze.

Wij bieden 2 varianten in het aanbod van producten; 

  1. Advies en bemiddelen

     

  2. Alleen bemiddelen (dus zonder advies)

 Ad A. Advies en bemiddelen.
Doel van ons adviestraject is dat wij u op basis van de door ons gemaakte financiële inventarisatie passend kunnen adviseren. Wij proberen u zodanig te informeren dat u een gefundeerde keuze kunt maken voor een financieel product die bij u en uw toekomst past. In zijn algemeenheid bestaat het adviestraject uit de volgende onderdelen:

Wij maken eerst een inventarisatie van uw persoonlijke- en financiële gegevens oftewel uw financiële klantprofiel. Hierin komen uw wensen en persoonlijke financiële doelstellingen uitgebreid aan de orde en nog belangrijker de prioriteiten die u hierin stelt. Wat u het belangrijkst vindt, moet ook het zwaarste wegen en dat geldt ook voor de inrichting van ons advies.

Vervolgens zullen wij uw financieel klantprofiel analyseren en op basis van onze conclusies mogelijke scenario’s aan u voorleggen. Wij zullen deze scenario’s uitvoerig met u doornemen en aangeven op welke verschillende manieren deze aansluiten op uw wensen en financiële situatie. Na de inventarisatie en de bespreking van de verschillende scenario’s zullen wij ons advies opstellen. In ons adviesrapport vindt u terug welk financieel product van welke aanbieder tegen welk prijs en voorwaarden wij u adviseren. Daarnaast vindt u ook onze argumenten waarom wij juist dit een passend advies vinden om uw doelstelling te bereiken op basis van de door u gestelde prioriteiten.

Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, kunnen wij vervolgens de contacten met de financiële instelling op ons nemen om ervoor te zorgen dat ons advies correct wordt uitgevoerd. Ook nadat alles is geregeld, kunt u bij ons met uw vragen terecht. Hebt u specifieke wensen, laat het ons dan weten.

Beloning 
Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van de financiële instelling ontvangen, bij wie u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding heet in onze branche provisie. Een financiële instelling zal onze kosten (vrijwel) altijd verwerken in de prijs van het financiële product. Voor het afsluiten van levensverzekeringen en hypotheken wordt door banken en verzekeraars geen provisie meer uitgekeerd. Het is van belang dat wij met u afspreken hoe u onze kosten betaalt; of een vastbedrag voor een dienst of een uurtarief. Ons uurtarief bedraagt € 95,- , deze wijze van vergoeding noemen wij declaratie. In de meeste gevallen zal deze beloningsvorm tot gevolg hebben, dat de prijs van het financiële product voor u lager wordt, bijvoorbeeld doordat de premie of rente daalt. Ook een combinatie van de beloningsvormen provisie en declaratie zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij met u overleggen welke beloningsvorm voor uw situatie passend is. 

 Ad B. Alleen bemiddelen (dus zonder advies)

Financiële producten kopen zonder advies Ook op deze wijze kunt u via ons een product afsluiten. Dit betekent dat wij u duidelijk en uitgebreid informeren over de kenmerken en de risico’s van het product, maar u niet adviseren of het product past bij u en uw financiële situatie. Dit heet execution-only dienstverlening. U beoordeelt zelfstandig of het product past bij u en uw financiële situatie. Zie ook het dienstverleningsdocument execution-only dienstverlening?

Dit kan bij een levensverzekeringen (lijfrente- of overlijdensrisicoverzekering), een bankspaarrekening, de zgn. lijfrenteopbouw- of uitkerings-rekening

Wat verwachten wij van u?

Veranderingen in uw situatie kunnen gevolgen hebben voor uw product. Het is belangrijk dat u zelf tijdens de looptijd van het product goed in de gaten houdt of het product nog steeds bij uw financiële situatie past.

Wij geven u hier geen advies over. Voorbeelden van veranderingen zijn bijvoorbeeld als u een kind krijgt, gaat trouwen of scheiden, een huis koopt of verbouwt of als uw inkomen verandert.

Bemiddelingskostenzijn per product en eenmalig Wij brengen de kosten voor verkoop (distributiekosten) apart in rekening. Per product betaalt u hiervoor eenmalig een vast bedrag. Wat deze kosten wordt expliciet vermeld in de aanbieding.

Onafhankelijk

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen. Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Een lijst met namen van verzekeraars of financiële instellingen met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe. Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat u rechtstreeks aan de verzekeraars uw premie betaalt. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de premie. Indien u niet of niet op tijd uw premie betaalt zal de verzekeraar de polisvoorwaarden toepassen.

Wat verwachten wij van u?
In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.

 

Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post of e-mail aan ons te bevestigen.

 Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt ook de verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten? 
Indien  u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. U ontvangt altijd, binnen een week, een ontvangstbevestiging van uw klacht. Ons streven is om binnen 3 weken een 

 

inhoudelijke reactie op de klacht te geven. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-3552248 http://www.kifid.nl