ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INTER FUNDUM FINANCIËLE DIENSTEN B.V.
Versie 201603.1
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij Inter Fundum Financiële Diensten B.V., hierna te noemen: “Inter Fundum ”, optreedt als adviseur en/of bemiddelaar in de zin van de wet op het financieel toezicht.
1.2 De contractspartij van Inter Fundum is degene met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Deze weder-partij wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”.
2. Uitvoering en communicatie
2.1. Inter Fundum voert de opdracht met zorg uit, zoals dat van een redelijk handelend dienstverlener mag worden verwacht.
2.2. Inter Fundum verstrekt haar adviezen uitsluitend schriftelijk of per e-mail.
2.3. Aan Inter Fundum verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Inter Fundum, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.4. In het geval opdrachtgever per emailbericht enig verzoek aan Inter Fundum doet en binnen 2 werkdagen na verzending geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Inter Fundum heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd.
2.5. Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Inter Fundum aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Inter Fundum gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Inter Fundum het tegendeel blijkt.
3. Inschakeling van derden
3.1 Het is Inter Fundum na overleg met opdrachtgever toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Beloning en betaling
4.1 Partijen maken afspraken over de beloning van Inter Fundum. De beloning is begrepen in de aan Inter Fundum door aanbieder betaalde provisie of er wordt een declaratietarief, een vaste fee of andere wijze van beloning overeengekomen. Inter Fundum behoudt zich het recht voor de overeengekomen beloning jaarlijks aan te passen conform de CBS-index voor regeringslonen voor de zakelijke dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de beloning exclusief eventuele omzetbelasting (BTW) en/of assurantiebelasting.
4.2 Betalingen door opdrachtgever dienen te worden gedaan, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Inter Fundum voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
4.3 Indien opdrachtgever betalingen verricht middels automatische incasso, dan informeert Inter Fundum opdrachtgever over de hoogte van het te incasseren bedrag en het moment waarop dit plaatsvindt.
4.4 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet of niet tijdig voldoen van aan opdrachtgever in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door opdrachtgever afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
4.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever in verzuim. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Inter Fundum of aan de verzekeraar te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden is tot vergoeding van de wettelijke rente vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden en de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.6 Het bepaalde in dit artikel onder1 t/m 5 is onverminderd van toepassing op eventuele voorschotten.
4.7 Inter Fundum is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, indien Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Inter Fundum aanleiding geeft, kan Inter Fundum nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Inter Fundum de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten.
5. Termijnen
De door Inter Fundum aangegeven termijn waarbinnen zij de opdracht uitvoert, is nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Medewerking door opdrachtgever
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Inter Fundum die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking van Inter Fundum zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Inter Fundum bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
7. Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Inter Fundum is beperkt tot directe schade en tot het bedrag waarvoor Inter Fundum in gevolge de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten en dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk is uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd  met het geldend eigen risico.
7.2 Indien de in 7.1 genoemde verzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Inter Fundum beperkt tot de navolgende bedragen:
- indien Inter Fundum voor de uitvoering van de overeenkomst een beloning van opdrachtgever ontvangt, dan is de aansprakelijkheid van Inter Fundum op grond van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende bedragen: (1) € 10.000,- of (2) een bedrag gelijk aan 1 maal de totaal bedongen beloning voor de door Inter Fundum uitgevoerde opdracht;
- indien Inter Fundum ter zake van de werkzaamheden in het kader waarvan de schade zich voordoet geen vergoeding heeft ontvangen, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.000,- per aanspraak.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart Inter Fundum in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Inter Fundum of de door Inter Fundum voor eigen rekening en risico ingeschakelde derden nimmer anspreken.
7.4 Inter Fundum is nimmer aansprakelijk voor schade welke door  pdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5 Inter Fundum is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Inter Fundum gebruikte software, tenzij en zover de leverancier van de software aansprakelijkheid jegens Inter  Fundum heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.
7.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Inter Fundum voor schade die veroorzaakt  is door de opzet of roekeloosheid.
8. Overmacht
8.1 Inter Fundum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Inter Fundum redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Inter Fundum ontstane veranderingen in de
bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Inter Fundum geldt in ieder geval niet als  toerekenbaar en komt niet voor haar risico bij verzuim en/of tekortkoming door of bij de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker, haar leveranciers, (onder)bemiddelaars, vervoerders en/of andere derden, bij brand, werkstaking, overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Inter Fundum kan worden gevergd. 
9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichting geldt niet indien zij op grond van een wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie
dient vrij te geven.
9.2 Door opdrachtgever aan Inter Fundum verstrekte persoonsgegevens zullen door Inter Fundum niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan
haar verstrekte opdracht of door haar aan opdrachtgever te verzenden mailings etc. ter zake haar marketingactiviteiten.
9.3 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist van Inter Fundum, zal Inter Fundum de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit
het betreffende bestand verwijderen.
9.4 Inter Fundum handelt bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op deze en hieruit voortvloeiende overeenkomsten van Inter Fundum is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Inter Fundum is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Geschillen kunnen worden voorgelegd aan het KiFiD, mits de opdrachtgever als consument partij is bij de overeenkomst met Inter
Fundum, hetzij aan de burgerlijke rechter in Nederland.
11. Verval van recht
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Inter Fundum in verband met door Inter Fundum verrichte werkzaamheden, vervallen een jaar na het moment
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en in ieder geval na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies.
12. Wijziging Algemene voorwaarden
Inter Fundum is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Inter Fundum stelt opdrachtgever van een dergelijke wijziging in kennis door toezending van een nieuwe versie van de algemene
voorwaarden. Als opdrachtgever binnen 30 dagen na toezending van de nieuwe voorwaarden bezwaar maakt tegen de wijzigingen, treden partijen in overleg. Indien opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen deze
termijn, treden de aangepaste voorwaarden in de plaats van de voorgaande versie.