Disclaimer en privacy-verklaring

Informatie inwinnen, offertes opvragen, vragen om bemiddeling in verzekeringen, hypotheken, financiële producten alsmede het zich toegang verschaffen tot en het gebruikmaken van de sites, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang en gebruik van de sites, wordt door Inter Fundum Financiële Diensten BV uitdrukkelijk afgewezen. Inter Fundum Financiële Diensten BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites interfundum.nl, banklijfrente.nl en mijnbanklijfrente.nl.

Informatie op onze sites
Inter Fundum Financiële Diensten BV streeft ernaar dat alle informatie op deze sites correct is. Inter Fundum Financiële Diensten BV streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze sites aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Inter Fundum Financiële Diensten BV wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze sites weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze sites aangeboden modules. Inter Fundum Financiële Diensten BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze websites wordt verwezen.Hoewel Inter Fundum Financiële Diensten BV alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze websites.

Alle informatie op deze websites (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Inter Fundum Financiële Diensten BV worden gewijzigd.

Eventuele op deze websites verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantieadviseur dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen met het oog op training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen en hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Inter Fundum Financiële Diensten BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze sites. Deze sites worden niet onderhouden door Inter Fundum Financiële Diensten BV en Inter Fundum Financiële Diensten BV heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Inter Fundum Financiële Diensten BV geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Inter Fundum Financiële Diensten BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze sites (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Inter Fundum Financiële Diensten BV.

Virussen
Inter Fundum Financiële Diensten BV garandeert niet dat de informatie , software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze websites toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

PrivacyverklaringInter Fundum Financiële Diensten BV is gevestigd te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. contactgegevens:  info@interfundum.nl  

 

Postbus 220 3910 AE Rhenen, 0317-681070 Walther Veltman is de Functionaris

Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die wij verwerken. Inter Fundum Financiële Diensten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres - bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Inter Fundum Financiële Diensten BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– strafrechtelijk verleden – Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Inter Fundum Financiële Diensten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of om goederen of diensten bij u af te leveren. Inter Fundum Financiële Diensten BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Geautomatiseerde besluitvorming

Inter Fundum Financiële Diensten BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inter Fundum Financiële Diensten BV tussen zit. Inter Fundum Financiële Diensten BV gebruikt diverse computerprogramma’s of -systemen: premieberekeningsmodules van verzekeraars.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?Inter Fundum Financiële Diensten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens; personalia, adres, etc, de wettelijke bewaartermijn voor advieswerk volgens wft.Delen van persoonsgegevens met derden

Inter Fundum Financiële Diensten BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inter Fundum Financiële Diensten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inter Fundum Financiële Diensten BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inter Fundum Financiële Diensten BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar walther.veltman@interfundum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inter Fundum Financiële Diensten BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen? Inter Fundum Financiële Diensten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@interfundum.nl